Gizlilik Politikası

 

 

 

DENİZ MOTORLU ARAÇLAR YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 

 

 

 

Hazırlayan:

Deniz Motorlu Araçlar Yatırım Anonim Şirketi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiyon:

.1

Yürürlük Tarihi:

02.10.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

Deniz Motorlu Araçlar Yatırım Anonim Şirketi (“Deniz A.Ş.”) kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermektedir. Bu doğrultuda işbu Gizlilik Politikası (“Politika”); Deniz A.Ş. tarafından aşağıda sayılan kişilerin kişisel verilerinin ne şekilde ve hangi amaçlarla toplandığını, işlendiğini ve üçüncü kişilerle paylaşıldığını açıklamaktadır:

 1. Gerçek kişi müşteriler/hizmet alan kişiler ve/veya gerçek kişi potansiyel müşteriler/hizmet alan kişiler ile tüzel kişi müşteriler/hizmet alan kişilerin ve/veya potansiyel müşterilerin/hizmet alan kişilerin irtibat kişileri;
 2. Deniz A.Ş.’a mal veya hizmet sağlayan gerçek kişi tedarikçiler ve tüzel kişi tedarikçilerin irtibat kişileri;
 3. Deniz A.Ş. internet sitesi (“www.harley-davidson-west.com ”) kullanıcıları;
 4. İş başvurusunda bulunan ya da irtibata geçen kişiler;
 5. Deniz A.Ş.’nin hakkında Kişisel Veri elde ettiği diğer kişiler.

“Kişisel Veri(ler)” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmakla birlikte, işbu Politika’da Deniz A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileri ifade etmektedir.

Deniz A.Ş.; işe alım süreçleri, yerine getirdiği hizmetler, gönderdiği bilgilendirme mesajları bakımından ve sair sınırlı hallerde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Bu kapsamda, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Deniz A.Ş.’nin veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Veriler’i işlediği konular bakımından Politika’da yer alan bilgiler geçerli olacaktır. Müşterilerin talepleri doğrultusunda veri işleyen sıfatıyla gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri Politika kapsamı dışındadır. Bu faaliyetler konusunda gerekli bildirimler veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ilgili müşteriler tarafından yerine getirilmelidir.

Deniz A.Ş. tarafından Kişisel Veriler her koşulda aşağıdaki kurallara uygun olarak işlenecektir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 2. Paylaşılan kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel halini koruyarak,
 3. Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 4. Burada belirtilen işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dâhilinde.
  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

 1. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

TOPLANAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE İÇERİĞİ

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri, medeni hali, imza, pasaport numarası, uyruk bilgisi, unvanı/pozisyonu.

İletişim Verisi

Ev veya işyeri adresi, e-posta adresi, ev ve işyeri ile cep telefon numarası.

 

Finansal Veriler

Finansal hareket bilgileri, borç bakiyesi ve alacak bakiyesi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi, fatura detayları, ödeme geçmişi, ticari ve hukuki ödeme yükümlülükleri.

Mesleki Deneyim Verisi

Alınan eğitim ve seminerler, daha önceki iş yerleri ve iş deneyimleri, mezun olunan okullar, yabancı dil bilgisi, yetenekler, sertifikalar, meslek bilgisi.

İşlem Güvenliği Verisi

Log kayıtları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Dinî inanç bilgisi ve kan grubu bilgisi (eski T.C. nüfus cüzdanı nedeniyle), biyometrik fotoğraf.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler; sınırlı hallerde, Deniz A.Ş. tarafından verilen hizmetler için gerekli ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu ölçüde ve Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istisna kapsamında kalmadığı müddetçe ilgili kişinin açık rızasına bağlı olarak işlenecektir. Açık rızaya tabi olunan hallerde, ilgili kişiler açık rızalarını Kanun’un 7. maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahiptir.

 

Politika kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veriler haricindeki diğer Kişisel Veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentleri uyarınca işlenmekte olup söz konusu Kişisel Veriler’in işlenmesi açık rızaya tabi değildir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Yukarıda belirtilen Kişisel Veriler’iniz Deniz A.Ş.’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır. Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE AMAÇLARI 

Deniz A.Ş. olarak Kişisel Veriler’inizi aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işleyeceğiz:

İlgili Kişi

İşlenen Kişisel Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Müşteriler/hizmet alan kişiler

-Kimlik Verisi

-İletişim Verisi

- Özel Nitelikli Kişisel Veriler (istisnai hallerde işlenmektedir)

 

 1. Mevzuattan kaynaklanan arşivleme ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için ve mevzuata uyumluluk prosedürlerinin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileri kaydetme zorunluluğu bulunan hallerde.

 

 1. Veri kaybının önlenebilmesi için; kopyalama/yedekleme yapılması ve sistemsel ve/veya fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi.

Kanun’un m.5 f.2 (a) bendi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

Kanun’un m.5 f.2 (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması.

 

Kanun’un m.5 f.2 (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin gerekli olması.

 

Kanun’un m.5 f.2 (e) bendi uyarınca, hakkın tesisi ve kullanılması için gerekli olması.

 

Kanun’un m.5 f.2 (f) bendi uyarınca, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Müşteriler/hizmet alan kişiler

Finansal Veriler

 1. Hizmetlerden kaynaklanan finansal işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve muhasebe faaliyetlerin yürütülmesi.

Kanun’un m.5 f.2 (a) bendi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

Kanun’un m.5 f.2 (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması.

 

Kanun’un m.5 f.2 (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin gerekli olması.

 

Kanun’un m.5 f.2 (e) bendi uyarınca, hakkın tesisi ve kullanılması için gerekli olması.

 

Tedarikçiler

-Kimlik Verisi, 

                                  -İletişim Verisi,

 

-Finans Verisi

 1. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

 

 1. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

 

 1. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi.

 

 1. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi.

 

 1. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 

 1. Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi.

 

 1. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kanun’un m.5 f.2 (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması.

 

Tedarikçiler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 1. Yalnızca tedarikçi firmalar ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçi tarafından ibraz edilen imza sirkülerinde dayanak belge olarak eski T.C. kimlik fotokopisinin yer alması nedeniyle.

 

Kanun’un m.5 f.2 (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması.

 

İnternet Sitesi Kullanıcıları

-Kimlik Verisi 

                                  -İletişim Verisi

 

-İşlem Güvenliği Verisi 

 1. www.harley-davidson-west.com/contact-us” adresinde yer alan “Contact Us” bölümünden Deniz A.Ş. ile iletişime geçilmesi halinde iletilen taleplere geri dönüş sağlanması 

Kanun’un m.5 f.2 (f) bendi uyarınca, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Çalışan Adayı*

-Kimlik Verisi 

                                  -İletişim Verisi

 

-Mesleki Deneyim Verisi

 1. Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

 

 1. Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,

 

 1. Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek

 

 

 1. Deniz A.Ş.’un uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek

 

Kanun’un m.5 f.2 (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması.

 

Kanun’un m.5 f.2 (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin gerekli olması.

 

Kanun’un m.5 f.2 (e) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin gerekli olması.

 

Kanun’un m.5 f.2 (f) bendi uyarınca, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

*İş başvurusunda bulunan ya da irtibata geçen çalışan adaylarına yönelik aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

                                                      

Kişisel Veriler; Deniz A.Ş. tarafından, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerin korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması veya ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması şartlarıyla işlenmektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Deniz A.Ş. tarafından işlenen Kişisel Veriler, işleme amaçlarının gerektirdiği ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun sürelerle saklanmaktadır. Kişisel Veriler’in işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması halinde, hukuken saklama mecburiyeti bulunan haller saklı kalmak üzere, Kişisel Veriler Deniz A.Ş. tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Deniz A.Ş.’ye iletilen Kişisel Veriler, sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde yalnızca Deniz A.Ş. tarafından istihdam edilen diğer çalışanlara ve hizmetlerin yerine getirilmesi için Kişisel Veriler’in paylaşılması zorunlu olan yetkili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel Veriler Deniz A.Ş. tarafından, yukarıda belirtilen hukuki sebepler, veri işleme amaçları ve Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde;

 1. Sözleşmenin kurulumu, süresi ve ifası boyunca iletişimin sağlanması amacıyla Deniz A.Ş. tarafından istihdam edilen diğer çalışanlara aktarılabilecektir.
 2. İş süreçlerinin yürütülebilmesi adına Deniz A.Ş. grup şirketlerine aktarılabilecektir.
 3. Mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 4. Veri kaybının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapılması ve sistemsel ve/veya fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla teknik bilişim hizmeti alınan tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Söz konusu kişiler; Deniz A.Ş. ile imzaladıkları sözleşme hükümleri kapsamında, Kişisel Veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamak, Kişisel Veriler’i yalnızca Deniz A.Ş. adına kullanmak ve işlemekle yükümlüdür.

Politika’da sayılan Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm idari ve teknik önlemler Deniz A.Ş. tarafından alınmakta olup gerekli olandan daha fazla veri aktarımı gerçekleştirilmeyecektir. Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istisna kapsamında kalmadığı müddetçe ilgili kişinin açık rızasına bağlı olarak aktarılabilecektir. Açık rızaya tabi olunan hallerde, ilgili kişiler açık rızalarını Kanun’un 7. maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahiptir. Politika kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veriler haricindeki diğer kişisel verilerin aktarılması, Kanun’un 8. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca açık rızaya tabi değildir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

T.C. Anayasası’nın 20. maddesine göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilere ilişkin bilgilendirilme hakkına sahiptir. Ayrıca, Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişiler aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler yukarıda belirtilen haklarını kullanmak amacıyla taleplerini yazılı olarak Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sk. Uygur İş Merkezi Blok No: 4 İç Kapı No: 2 Beşiktaş / İstanbul adresine veya denizyatirim@hd06.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta mesajı göndermek sureti ile iletebilirler. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Deniz A.Ş. tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir

Başvuruda bulunanın ilgili kişi olması halinde başvuru; ilgili kişinin adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklular için pasaport numarasını), cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve kimliğini tevsik edici belgeleri içermelidir. 

Başvuruda bulunan kişi başkası adına hareket ediyor ise, bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olması ve yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda başvuru; başvuruda bulunan kişinin ve ilgili kişinin adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklular için pasaport numarasını), cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve kimliğini tevsik edici belgeleri içermelidir.

Ayrıca ilgili kişiler, Kurul’a şikâyet hakkını kullanmak amacıyla aşağıdaki iletişim bilgileri ile talepte bulunabilirler:

Adres             : Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-

Çankaya/Ankara

Telefon          : +90312-216-5000

Websitesi       : http://www.kvkk.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi: Ekim 2023

We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.

OK