Tedarikçi Aydınlatma Metni

DENİZ MOTORLU ARAÇLAR YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

 

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Hazırlayan:

Deniz Motorlu Araçlar Yatırım Anonim Şirketi

 

 

Versiyon:

.1

 

 

Yürürlük Tarihi:

02.10.2023


TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün ifası amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi paylaşımıdır.

 

Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezi Blok No:4 İç Kapı No:2 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan DENİZ MOTORLU ARAÇLAR YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ (“Deniz A.Ş.”) mal ve hizmet alım süreçlerinde sizinle akdettiği tedarik sözleşmelerinin kurulması ve teslim, ödeme dâhil bununla sınırlı olmaksızın ifası ve gereğinde hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla aşağıdaki tabloda yer alan kişisel verilerinizi işlemektedir. 

 

Veri işleme, KVKK’ nın 5/2 (c), (ç), ve (f) maddeleri kapsamında olmak üzere sırasıyla kanunlarda açıkça öngörülen sebeplerle, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olması sebebiyle ve veri sorumlusu sıfatıyla Deniz A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. İşbu verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

 

Aşağıdaki kişisel verileriniz Deniz A.Ş. tarafından yine tabloda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. 

 

İşlenen Kişisel Veri

İşleme Amacı

İşleme Dayanağı

 1. Kimlik Verisi

Tedarik sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla 

KVKK m. 5/2 (c)

 

 1. İletişim Verisi

Tedarik sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla

KVKK m. 5/2 (c)

 

 1. Finans Verileri

Sözleşmenin ifası ve kanundan doğan zorunlulukların yerine getirilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla

KVKK m. 5/2 (c)

 

 1. Dini İnanç Bilgisi

Eski tip kimlik üzerinde bulunması nedeniyle

KVKK m. 5/2 (ç) ve (f) 

 1. Sağlık Verisi

Ehliyette bulunan kan grubu bilgisi nedeniyle

KVKK m. 5/2 (ç) ve (f)

 1. Fiziksel Mekân Güvenliği

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler gibi

KVKK m. 5/2 (ç) ve (f)

 1. Hukuki İşlem Verisi

Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi

KVKK m. 5/2 (c)

 

 

Saklama Süresi 

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, taraflar arasındaki tedarik sözleşmesinin sona ermesine ek olarak 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. 10 (on) yıl sonrasında ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama 

 

Deniz A.Ş., yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan zorunluluklar ve/veya tedarik sözleşmesi gereğince sorumluluklarını ifa etmek veya haklarını kullanmak, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla rızanız alınmadan bankalar, taşıma şirketleri, alt işverenlere, ayrıca emniyet birimleri, kamu kurumları, kanunlarla yetkili kılınan kamu kurumları dâhil üçüncü kişilere aktarabilir veya açıklayabilir. Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

 

Türkiye içerisindeki veri aktarımının yasal dayanakları KVKK’ nın 8/2 (a) bendine istinaden KVKK 5/2 (c), (ç) ve (f) bentleridir.

 

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Deniz A.Ş. kişisel verilerinizi, yurtdışına aktarmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

 

Burada sayılan kişisel veriler doğrudan veri sahibinden ilettiği yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır. Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır. 

 

Deniz A.Ş.’nin meşru menfaatleri çerçevesinde Kamera Kaydı Alınması

 

Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezi Blok No:4 İç Kapı No:2 Beşiktaş / İstanbul adresindeki Bina dışında ve Bina içerisinde belirli alanlar kameralar ile izlenmekte ve görsel verileriniz kaydedilmektedir. Dış çevre güvenliğini temin zorunluluğu nedeniyle Bina dışında oto park alanı ve bina ana giriş bölümleri, bina içindeki bazı alanlarda güvenlik gereği kamera kaydı alınmaktadır. 

 

Kameraların bulunduğu yerlerde herkesin görebileceği şekilde, kamera işaretleri bulunmaktadır. Kameralar, ses kaydı yapmamaktadır.

 

Söz konusu işleme KVKK 5/2(f) hükmüne dayanılarak, işverenin meşru menfaatlerini koruma ile sınırlı olarak,

 

 1. İş yerine giriş ve çıkışların denetimi,
 2. Güvenlik bakımından önem arz eden işyeri bölümlerinin gözetlenmesi,
 3. İş yerinde suç işlenmesinin ve/veya suç teşkil eden davranışlar sergilenmesinin önlenmesi, suç işlendiği takdirde tespit edilmesi, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumunun denetlenmesi
 4. İş veriminin sağlanması, iş akışının gözlemlenmesi amaçlarıyla gerçekleşmektedir

 

Kamera kayıtları ise otuz gün süre boyunca saklanacaktır. Kayıtlar otuz günlük periyodlarla yok edilecektir.

 

Haklarınız

 

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek ((bilgi edinme hakkı) KVKK madde 11/(a), (b))
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (KVKK madde 11/c)
 3. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK madde 11/ç)
 4. Kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme (KVKK madde 11/d)
 5. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (KVKK madde 7, madde 11/e)
 6. Kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK madde 11/f)
 7. İşlenmiş verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme hakkı (KVKK madde 11/g)
 8. İşlenmenin sınırlanması hakkı (KVKK madde 7)
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme (KVKK madde 11/ğ)

 

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dâhilinde sağlanabilecektir. (lütfen özellikle KVKK’ nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz). Anılan haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen, 

 

Veri Sorumlusu: Deniz Motorlu Araçlar Yatırım Anonim Şirketi

Mersis No: 0291132444800001

Adres: Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezi Blok No:4 İç Kapı No:2 Beşiktaş / İstanbul

Telefon:  +90 444 43 80

E-Posta: kvkk@harley-davidsonwest.com yoluyla iletişime geçiniz. Talebiniz halinde Deniz A.Ş. her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir. 

 

Kişisel Verilerin Korunması 

 

Deniz A.Ş., sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

 

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) lütfen 

 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

 

 

 

 

We use cookies on our Website to provide you with the most convenient experience. If you continue to use our website, you accept our cookie policy.

OK